lejebetingelser

Lejebetingelser

Følgende almindelige lejebetingelser anvendes på al leje af materiel fra BRINK Teltudlejning (kaldet Udlejer), medmindre andet er skriftligt aftalt.

Opstilling/nedtagning af teltene må kun foretages, når der er en medarbejder fra Udlejer tilstede. Opstillingsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at der kan køre lastbiler og lign.

Udlejer er ikke erstatningspligtig, hvis kørsel med køretøjer giver spor, ødelagte fliser eller andre skader, der kan opstå i forbindelsen med levering og afhentning.

Så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver skade, der sker på det lejede materiel, hvad enten skaden er hændelig eller forårsages ved simpel eller grov uagtsomhed, eller det forsætligt påføres det lejede. Kan en reparation udføres, sker dette på BRINK teltudlejnings foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi.

Udlejer kan foranledige, at der tegnes forsikring for skade opstået som følge af storm, hærværk, tyveri og lign. Præmien betales af lejer og der vil være en selvrisiko på kr. 3.500,00 ved hvert skadestilfælde. Forsikringspræmien beregnes efter nyværdien af det lejede materiel. Brandforsikring er dog automatisk inkluderet i lejeprisen.

lejebetingelser

Inden opsætning af det lejede materiel, påhviler det lejer at kontrollere at telt osv. kan være på opstillingspladsen.

Såfremt opstillingen af det lejede materiel kræver specielle tilladelser fra offentlige myndigheder, påhviler det lejer at fremskaffe sådanne tilladelser. Udlejer er gerne behjælpelig med rådgivning omkring dette.

Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Nød- og panikbelysning kan medfølge, hvis påkrævet. Installationen skal altid foretages af aut. elinstallatør for lejers regning.

Der må under ingen omstændigheder bruges tape og lignende på materiellet. Hvis dette konstateres, vil fjernelse og rengøring ske for lejers regning til Udlejers gældende timepris. I den udstrækning fjernelse og rengøring ikke kan udbedre skaden vil lejer blive afkrævet erstatning til materiellets nyværdi.

Det påhviler lejeren at sørge for, at telt eller teltene er forsvarlige sikret i lejeperioden. Barduner/båndstrammer efterspændes efter behov, og der drages omsorg for, at teltet er forsvarligt lukket efter brug.

Opstilling/nedtagning af borde, bænke og stole er Udlejer uvedkommende. Dog kan det aftales, at Udlejer udfører disse opgaver mod vederlag. Materiellet skal efter endt brug sammenpakkes som ved modtagelsen og placeres uden for teltet.

Såfremt der er truffet aftale om, at lejeren skal nedlægge og optage gulvet, skal gulvpladerne efter endt brug stakkes udenfor i samme orden som ved aflæsning af Udlejeren.

Teltarealet skal være renset for affald, glasskår og lign.

Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede ville lide væsentlig skade. Udlejer er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.

lejebetingelser

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer.

Såfremt materiellet skal transporteres over 10 meter fra bilen og/eller opbæring på etage eller i kælder, beregnes særligt tillæg. Hvis ikke andet er aftalt, er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen.

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, eller inden brug af det lejede, rapporterer til Udlejer, at der er fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som før beskrevet.

Ved afbestilling senere end 30 dage før levering betales 70 % af lejeværdien. Ved afbestilling mellem 30-60 før levering betales 40 % af lejeværdien.